Wednesday, April 06, 2011

BAKAS Conference: "Kasaysayan at Kalinangan"

PAANYAYA: PAMBANSANG KUMPERENSIYA PARA SA MGA GURO NG KASAYSAYAN


Ika-9 na BAGONG KASAYSAYAN (BAKAS) SEMINAR-WORKSHOP 2011

Tema: “Kasaysayan at Kalinangan: Ang Bagong Kasaysayan sa Unang Dekada ng Siglo 21”

Lugar: Ortigas Foundation Library, 2nd Flr. Ortigas Building, Ortigas Center, Pasig City

Petsa: 10-12 Mayo 2011


Makukuha ang:

1) DepEd advisory sa: http://www.deped.gov.ph/cpanel/uploads/issuanceImg/ DepEd%20ADVISORY%20No.%2087%20s.%202011.pdf

2) Ched Memorandum: http://202.57.63.198/chedwww/index.php/eng/Announcements/ Memoranda.


HALAGA NG PAGPAPAREHISTRO

1) Pagpaparehistro ng mga Kasapi (Php 2,500)
2) Pagpaparehistro ng mga Di-kasapi (Php 2,800)

Nakapaloob:
1) Seminar Kit (programa, elektronikong kopya ng mga papel/abstrak/presentasyon ng mga tagapagsalita at mga larawan ng seminar/delegado, at iba pa);
2) Libreng aklat;
3) Merienda sa umaga at hapon; at tanghalian para sa tatlong araw; at
4) Katibayan ng pagdalo at pakikibahagi.

Para sa iba pang mga detalye, reserbasyon at kumpirmasyon:

1) bisitahin ang: www.bagongkasaysayan.multiply.com

2) Tawagan ang BAKAS Secretariat sa (telefax) (632) 927-2396

3) Mag-email sa carmen_penalosa@yahoo.com, bagongkasaysayan@yahoo.com o bakasinc@yahoo.com.

4) Mag-text sa 09276085831 (Globe) & 09498957442 (Smart)


Mga Paksa at Tagapagsalita:

1) "Mga Pintados ng Kabisayaan" ni Dr. Vicente Villan ng UP Diliman

2) "Katagalugan" ni Dr. Lars Raymund Ubaldo ng De La Salle University Manila

3) "Kasaysayang Pangkapaligiran mula sa Perspektibang Pangkalinangan" ni Dr. Rhina Orillos, ng De La Salle University Manila

4) "Bangka sa Kasaysan at Kalinangan" ng Dr. Efren Isorena ng Ateneo de Manila University

5) "Kasaysayang Oral ng Kababaihan sa Tondo mula sa Perspektibang Pangkalinangan" ni Prop. Nancy Kimuell-Gabriel ng San Beda College

6) "Ang Unang Ginang sa Kontemporanyong Kasaysayan bilang Sagisag Pangkalinangan" ni Prop. Michael Charleston Chua ng De La Salle University Manila

7) "Pagsasalin bilang Pagsasakasaysayan" ni Dr. Jose Rommel Hernandez ng De La Salle University Manila

8) "Kultural na Pagsasalin bilang Diskurso ng Paggapi at Pananakop sa mga “di-Kristiyano”

ni Prop. Mary Jane B. Rodriguez-Tatel ng UP Diliman

9) "Tekstwalisasyon sa mga Tinggian" ni Dr. Raymund Rovillos ng UP Baguio

10) "Salamyaan sa Marikina" ni Prop. Jayson D. Petras ng UP Diliman

11) "Kapalayukan sa Maynila" ni Bb. Donna Arriola ng UP Archaeological Studies Program

12) "Kabaong at ang Kabilang Buhay" ni Prop. Joan Tara Reyes ng San Beda College

13) "Banal na Paglalakbay sa Bikol" ni Prop. Carlos P. Tatel, Jr. ng UP Diliman

14) "Wika ng mga Patay" ni Dr. Jovy Peregrino ng UP Diliman

15) "Mga Maiinit na Usapin sa mga Pamamaraan ng Pagtuturo at Pananaliksik sa Elementarya at Sekondarya/Mga Pahatid-balita kaugnay ng mga Pinakabagong Patakaran/Alintuntuning Pampamahalaan kaugnay ng Pagtuturo" ni Dr. Zenaida Reyes ng Philippine Normal University

No comments:

Post a Comment